การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (EMM)

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นอาคารควบคุมภาครัฐ หมายเลข TSIC-ID: 85302-0081  ซึ่งเป็นอาคารที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ นั้น  ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประจำทุกปีนั้น  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือบุคลากรประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยให้เลือกระดับคะแนนจากน้อยที่สุด  0 - 4 มากที่สุด  เพื่อจักได้นำผลการประเมินที่ได้รายงานให้กรมพัฒนาพลังงานฯ ต่อไป

สามารถตอบแบบประเมินได้ที่ : https://www.surveycan.com/survey171455