คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ เดินทางมาศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดี และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ

         การเดินทางศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี โดยมี เลขาธิการสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ผู้บรรยายสรุป จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตทางการเกษตร ATC ของศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร และสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี จากนี้ได้เยี่ยมชมด้านภูมิสถาปัตย์พื้นที่ส่วนต่างๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องจากเป็นวิทยาเขตที่มีพื้นที่มากที่สุด จำนวน ๗,๙๕๔.๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่มีพื้นที่สีเขียว และมีจุดเด่นด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่สวยงามและร่มรื่น มีพรรณไม้หายาก และไม้เศรษฐกิจ ปลูกอยู่รอบวิทยาเขต ที่สำคัญยังเป็นสถานศึกษา ที่มีแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ ด้านประมง ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านภาษาและนวัตกรรมภาษา และบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้วิชาการ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย.