กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้
"Best KU-KM Awards"

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM Day ครั้งที่ 4

      กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท  และรางวัล Popular vote เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ในการประกวดรางวัลสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ KU-KM Best Practice Awardsจากผลงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้โดยใช้ SIAM-PDCA Model ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการดูแลสระว่ายน้ำ 1”สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้KU-KM Day ครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ผลงานการจัดการความรู้ในรอบปีการศึกษา 2559 ร่วมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและระหว่างส่วนงานโดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานรวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ผลการตัดสินประกวดผลงานมีดังนี้                                                                       
     รางวัลชนะเลิศได้แก่  สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลงานเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนผลงานเรื่อง “การจัดการความรู้โดยใช้ SIAM-PDCA Model ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการดูแลสระว่ายน้ำ 1”สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ผลงานเรื่อง “การพัฒนาย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม สู่ความยั่งยืน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ผลงานเรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์” และสถานพยาบาล มก. ผลงานเรื่อง “ควบคุมกระบวนการและควบคุมคุณภาพด้วยการจัดการความรู้”  รางวัล Popular voteได้แก่ ผลงานการจัดการความรู้ของสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน