kur

          การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ นโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการเปิดให้เสนอขอ “แผนงาน/ชุดโครงการวิจัย” ที่เป็นลักษณะ Program-based เท่านั้น  โดยแผนงานวิจัยจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือการบูรณาการเป็นแผนงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคมอย่างชัดเจน

          การลงทะเบียน และส่งข้อเสนอการวิจัย

  • การลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น.
  • การส่งข้อเสนอการวิจัย ส่งมายังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. **กรณีการส่งจากวิทยาเขต ขอให้จัดส่งล่วงหน้าเพื่อให้ส่งทันตามวันและเวลาที่กำหนด

         จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มก. ที่สนใจฯ ลงทะเบียนและส่งข้อเสนอการวิจัย รายละเอียด ดัง Link: http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=38467 
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 02-579-5547 หรือ สายใน 1457, 1796, 1943 ต่อ 12 (คุณรัชดา คะดาษ)

เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอการวิจัย