สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2562” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา พุทธโกศา ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้รับทราบข้อมูล และใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ที่เหมาะสมต่อไป

    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มก. เข้าร่วมฟังบรรยายฯ โดยลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  
รายละเอียด ดัง Link : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=38638

Black Ribbon