กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์วิจัย

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ได้จัดโครงการ สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์วิจัย   เรื่อง “การสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อเตรียมเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย” ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท & สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการ”    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ     ผู้ประสานงานเครือข่ายโลจิสติกส์  ให้เกียรติวิทยากรบรรยายบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดทำชุดโครงการบูรณาการโลจิสติกส์อย่างไรให้ได้ทุน”  อาจารย์ง่ายงาม ประจวบวัน   ให้เกียรติ บรรยายเรื่อง “การสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อเตรียมเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย”และเป็นวิทยากรกระบวนการตลอดโครงการ   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์วิจัยและเพิ่มจำนวนโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือภายในวิทยาเขตกำแพงแสน  และสร้างแนวคิดร่วมกันในการจัดทำโครงการชุดบูรณาการตามกลุ่มเครือข่าย 

           การอบรมในครั้งนี้  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆภายในวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 40 คน