รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน โทร 0-3435-2435 ต่อ 109

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1257&prev=news_all.php