ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษษระดับชาติ

http://esd.psd.kps.ku.ac.th/qaconf2017/