นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการสถา เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน คณาอาจารย์ นักวิจัย และประธานสภานิสิต ร่วมให้การต้อนรับ

          ในการเดินทางมาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้เพื่อรับฟัง การชี้แจงภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงาน ให้กับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะที่ได้เข้ารับตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในโอกาสนี้ ได้ฝากแนวทางในการดำเนินการ ไว้ ๓ หัวข้อ ข้อแรก การนำความรู้ ถึงประชาชน อย่างแท้จริง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศักยภาพเป็นแหล่รวมความรู้ และมีบุคลากรด้านวิชาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาการเกษตร กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเป็นคลังความรู้แก่ประชาชน ส่วนข้อที่สอง งานด้านวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้เน้นการทำวิจัยเพื่อประโยชน์กับประเทศไทย โดยจะต้องเลือกโจทย์วิจัยที่ดี ที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์การทำวิจัยให้สอดคล้องกับพื้นที่ของประเทศ จาก ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และข้อที่สาม ขอให้นำความรู้สู่ประชาชนในด้าน การส่งเสริม โดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาชน ให้มากที่สุดตามทันเทคโนโลยี และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง จากนั้นได้เข้าพบปะปรึกษาหารือ ร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการ ประจำคณะ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต ก่อนเดินทางกลับ ในครั้งนี้ด้วย.