ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  เวลา 07:00-18:00 น.

นายกสภา 2