ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)" สาขาวิทยาศาสตร์

โดย ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 7 ก.ย.2560 เวลา 08.30-12.00น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
>> ลงทะเบียน ฟรี รับ 40 ท่าน เท่านั้น!!
>> สอบถาม โทร. 034-351884 ต่อ 1102 ภายในโทร. 3802-4 ต่อ 1102 E-mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.