ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2560
เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 3
วันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ คุณรัตนา เอการัมย์  โทร. (034) 351399 ต่อ 440, 485 หรือ
(083) 3155018  โทรสาร (034) 351392

  1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
  2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร  ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2560  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม

การจ่ายค่าลงทะเบียน

ธนาณัติในนาม  นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (เคาน์เตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 00034) ที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 246985–8 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351392 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

Black Ribbon