ขอเชิญชวน อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารหลักสูตร KU-ISEA 

โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้อาจารย์ประจำหลักสูตร 

วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จำนวนจำกัด 80 ที่นั่งเท่านั้น 


กำหนดการ http://gg.gg/5n2qg

สามารถสมัครผ่านเว็บได้ ที่  http://gg.gg/iseakps

Black Ribbon