มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ โดยมีการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุ และส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับนิสิตร่วมโครงการ