ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร โดยมีองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน สภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน สโมสรนิสิตและชมรมกิจกรรมเข้าร่วมพูดคุยรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของนิสิต รวมทั้งตอบปัญหาและหารือแก้ไขข้อร้องเรียนจากนิสิต