คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขยายระยะเวลา รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา

1- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1715-600815-ielect-a

 

2 - พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1716-600815-ielect-b