โครงการครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม  พ.ศ.  2560    
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

 1. ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาพิเศษ  เรื่อง “TESCAN SEM: Cutting-edge Uncompromised Imaging Capabilities Technology for Microanalysis”
 2. งานทางด้านวัสดุศาสตร์และชีววิทยามีการนำกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาประยุกต์ใช้เพื่อค้นคว้าวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในเชิงลึก จึงทำให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านนี้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการประดิษฐ์คิดค้นกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โครงการสัมมนาพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยเน้นด้านหลักการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุนี้ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงร่วมมือกับบริษัทABSOTEC CO., LTD. จัดโครงการสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการทำงานพื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 3. อนึ่ง การสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้และเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

  3.  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนด้านหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคโนโลยีระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

  4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ

       คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน

  5.  ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

            ระยะเวลาที่ฝึกอบรม   วันที่ 23 - 24 สิงหาคม  พ.ศ.  2560       

            สถานที่ฝึกอบรมห้องประชุมนนทรีสีทอง  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Black Ribbon