สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560  สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ” ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ รักษาการแทนอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ   คุณรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  40 คน