วันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 473 คน ได้เรียนรู้วิธีการดำนาอย่างถูกต้อง ตลอดจนความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต และนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรมโครงการประกอบด้วย นายชยุตา กรณ์วีรุฒม์ ประธานโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการต่อประธานในพิธี คือ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทั้งนี้ประธานได้มอบกล้าข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตร 1 ให้กับตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 และร่วมดำนาพร้อมกับคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ : http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsact/act_detail.php?News_Act_ID=1130