โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560  (3 วัน) 
รายละเอียเพิ่มเติมดังแนบ

 

 

Black Ribbon