วิทยาเขตฯเตรียมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการได้จัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก จาก ๒๙ สถาบัน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯเตรียม การจัดประชุมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อ สร้างผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริหารวิชาการ และการบริหารการจัดการ เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาต่อไป.