กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จักโครงการฝึกอบรมให้แก่ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว และเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ระดับชุมชนต้นแบบประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน กล่าวรายงาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ และตัวแทนผู้ประกอบการเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากภาคเอกชน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลพ ภวภูตานนท์ เป็นผู้ดำเนินงานการในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตไทย และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกำแพงแสน และผู้ประกอบการเครื่องสีข้าว ภาคเอกชน ซึ่งจัดอบรมให้แก่ ผู้แทนนักวิชาการเกษตรของรัฐไนเจอร์ เป็นรุ่นที่ ในหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว และเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ระดับชุมชนต้นแบบ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒ คน ได้จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๓ จนถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๓ สัปดาห์ เพื่อให้นักวิชาการมีความรู้และทักษะในการใช้ บำรุงรักษาเครื่องจักกลการเกษตรในการเพาะปลูกข้าว เครื่องสีข้าวและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรและเกษตรกรของประเทศไนจีเรียต่อไป.