โครงการสอนน้องร้องเพลง และ รับน้องใหม่ KU.77

          เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมในพิธี ลงนามข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน ในการทำกิจกรรมรับน้องนิสิตใหม่ KU 77 มีชื่อว่า โครงการสอนน้องร้องเพลง และรับน้องใหม่ ซึ่งจัดรูปแบบกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายแบบแผนกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นโดยได้หารือร่วมกัน กับ ฝ่ายผู้นำนิสิตในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้มีนายกองศ์การบริหารกิจการนิสิตพร้อมคณะ และตัวแทนผู้นำนิสิตคณะต่างๆ คณาจารย์ และรองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมนิสิต เข้าร่วมประชุม โดยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิชาการ ๒ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.