โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “Competency for Smart Staff” สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

      สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “Competency for Smart Staff” สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560  ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยมี รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และจัดทำ Workshop