ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ISSAAS International Congress 2017
ภายใต้หัวข้อ “Green Agriculture in Southeast Asia: Theories and Practices”
ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560
ณ Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam
Sub Theme:
1. Plant science in response to climate change
2. Integrated pest management
3. Natural resource and environment management
4. Value chain for food and agricultural product
5. Aquatic Science
6. Agro-engineering
7. Animal life science and veterinary medicine
8. Agricultural science in society and economy
9. Boundary agriculture
หมดเขตส่งผลงาน Abstract: 15 สิงหาคม 2560
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จะต้องสมัครเป็นสมาชิก ISSAAS ประเทศไทย ดังรายละเอียดประชาสัมพันธ์ และเอกสารใบสมัครสมาชิกภาพที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมISSAAS ประเทศไทย ได้ที่ งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป โทร 099 3514244 และ ภายใน 3256

หมดเขตส่งผลงาน Abstract: 15 สิงหาคม 2560  ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จะต้องสมัครเป็นสมาชิก ISSAAS ประเทศไทย ดังรายละเอียดประชาสัมพันธ์ และเอกสารใบสมัครสมาชิกภาพที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ISSAAS ประเทศไทย ได้ที่ งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป โทร 099 3514244 และ ภายใน 3256

   1. เอกสารประชาสัมพันธ์ ที่ : http://kps.ku.ac.th/mailgroupkps/pr/issaas2017.pdf
   2. ใบสมัครสมาชิกที่ : http://kps.ku.ac.th/mailgroupkps/pr/issaas2017-1.doc

Link website: ISSAAS 2017|International Congress and General Meeting

Black Ribbon