พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน เกษตร ชลประทาน - อาหารและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี (โดย นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (โดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ - หัวหน้าศูนย์ฯ) ท่ามกลางสักขีพยานจากทั้งสองฝ่าย

       พิธีลงนามฯ วันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากคณะครูและนักเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีมาศึกษาดูงานที่ศูนย์พลังงานฯ เรื่อง การผลิตแก๊สชีวมวล จึงทำให้ทางวิทยาลัยฯ เห็นประโยชน์ที่จะสามารถนำมาผลิตใช้ในวิทยาลัยฯ และนำมาขยายผลให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เป็นการสนองตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยวัตถุประสงค์หลักของบันทึกข้อตกลงนี้ คือ ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากขยะ และร่วมกันพัฒนาในด้านเกษตร-ชลประทาน-อาหาร-สิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดีของประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1638-600613-eeec-scat