สมัครด่วน อบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป”

หลักสูตรการใช้โปรแกรม : Microsoft Excel
วัน/เวลาการอบรม/จำนวนชั่วโมง : วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 12 ชั่วโมง
คำอธิบายหลักสูตร : แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel การใช้สูตรและฟังก์ชั่น การใช้งานฟังก์ชั่นโดยกำหนดเงื่อนไขและฟังก์ชันขั้นสูง |
โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Excel 
เหมาะสำหรับ : บุคลากร มก. ที่สนใจใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel 

เนื้อหาหลักสูตร
-ความรู้เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรม 
-การใช้งานแผ่นงานและตาราง 
-Workshop 
-การใช้งานสูตรและฟังก์ชันพื้นฐาน 
-การสร้างแผนภูมิแบบต่างๆ 
-การเชื่อมโยง cell ใน worksheet และ workbook 
-การกำหนดรายละเอียดเพื่อใช้ในการสั่งพิมพ์ 
-การใช้งานฟังก์ชันโดยกำหนดเงื่อนไขและฟังก์ชันขั้นสูง 
-การจัดการฐานข้อมูลด้วย Ms Excel 
ระดับของหลักสูตร : ขั้นพื้นฐาน-ปานกลาง
ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช่จ่าย
จำนวนผู้เข้าอบรม 25-30 คน 

วิธีสมัครเข้าอบรม
-สมัครออนไลน์ได้ที่ http://158.108.196.58/cit_train/index.html
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงที่อบรม จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3
โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4 ต่อ 11หรือ18 www.cit.kps.ku.ac.th