ขอเชิญ ผู้บริหาร ระดับบริหารและจัดการ เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง การใช้ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพ มก.กพส. ได้อย่างไร วันที่  3 พฤษาภาคม  2560 โดยวิทยากร  TQA Assurance

รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

Black Ribbon