บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ การบริการกลาง

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจการบริการกลาง

นางปวียเรศ ธัญบูรณ์สมบัติ

พนักงานธุรการ ส3

นางจันทร์จิรา พึ่งจะฉาย

แม่บ้าน บ2

นางพนอ ภาคสมบัติ

แม่บ้าน บ2

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191