บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ ออกแบบภูมิสถาปัตย์และศิลปกรรม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจออกแบบภูมิสถาปัตย์และศิลปกรรม

นายอุกฤษฎ์ มั่นวิชา

วิศวกร ปฏิบัติการ

นายคมสุธี พันธ์เขียน

สถาปนิก

นายนาวิน ชั้นเล็ก

ช่างเขียนแบบ

นางอัญชลี ร่มโพธิ์ทอง

พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191