บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

นางชลญดา กลิ่นศรีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมพร กลิ่นถือศีล

ช่างสื่อสาร ช2

นางพรเพ็ญ สมพรมทิพย์

แม่บ้าน บ2

นางสาวชไมพร เป้าเพชร

พนักงานรับโทรศัพท์

นายพิสุทธิ์ อัครชัยลาภิศ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพัชรวิช ทองคำ

พนักงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191