บุคลากร กองบริหารทั่วไป

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ หารายได้

นางประไพ บุญรังษี

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ หารายได้

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการพิเศษ ติดต่อ 3132

ด้านอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

นายพิเนต ศรีวิพัฒน์

ช่างอิเล็กทรอนิคส์
ติดต่อ 3119-3120

นางสาวบุญพิง ยืนยงค์

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3119-3120

ด้านโครงการน้ำดื่มพระพิรุณ

นางมธุรส ปิยะพันธ์

พนักงานขาย
ติดต่อ 3119-3120

นายธีรศักดิ์ สมพรมทิพย์

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3119-3120

นางแจ่ม กุลีน้อย

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3119-3120

ด้านโรงอาหารหลังที่ 1

นางสาวศิระพร มีจำรัส

พนักงานขาย
ติดต่อ 3294

นางสาวอภิญญา นงนุช

พนักงานขาย
ติดต่อ 3294

ด้านโรงอาหารหลังที่ 2

นางสาวสิริลักษณ์ เลาหสุขไพศาล

พนักงานขาย
ติดต่อ 3963

ด้านหอพักนานาชาติและหอพักบุคลากร

นางสาวสุภาวดี ตันติมากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวขนิษฐา จันธิมา

พนักงานขาย
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวกันตพร ตันติมากร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ติดต่อ 3914-3915

นางพเยาว์ ศรีเพ็ชร

แม่บ้าน
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวอรทัย ขุนพิทักษ์

แม่บ้าน
ติดต่อ 3914-3915

นางสุทธิกานต์ พิมสาร

แม่บ้าน
ติดต่อ 3914-3915

นางสาววิยะดา สระหงษ์ทอง

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางประเทือง ศรีสงสาร

แม่บ้าน
ติดต่อ 3914-3915

นางอำพร จักรเพ็ชร

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวพจนีย์ แซ่พัว

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวอัญชลี แซ่พัว

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวอ้อย เมืองนก

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวพรทิพย์ เครือสง

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางอำไพ สระหงษ์ทอง

แม่บ้าน
ติดต่อ 3914-3915

นางธิดา เล้าวัชระ

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางจุรีย์ คุดเฮง

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นางสาวสุกัลญา พึ่งจะฉาย

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3914-3915

นายมนต์ ดาสาลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อ 3914-3915

นายนาวิน สระทองแดง

คนสวน
ติดต่อ 3914-3915

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191