บุคลากร กองบริหารทั่วไป

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ จัดการงานทั่วไปและสวัสดิการ

นางประไพ บุญรังษี

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ จัดการงานทั่วไปและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการพิเศษ ติดต่อ 3132

นายอนันต์ ทองสามสี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ด้านธุรการและบุคลากร

ติดต่อ 3119

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

นางณัฐนันท์ สำราญศิลป์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 3132

นางสาวณัฐกานต์ กล่ำทอง

พี่เลี้ยง
ติดต่อ 3132

นางสาวณัฐสินี ภูสุวรรณ

พี่เลี้ยง
ติดต่อ 3132

นางสุนีย์ สีสุกเขียว

พี่เลี้ยง
ติดต่อ 3132

นางสุรีวัลย์ พิมสาร

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3132

นางอุบล บุตรเบ้า

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3132

นางสาวนฤมล วงษ์บุญตรี

พี่เลี้ยง
ติดต่อ 3132

นางวารินทร์ พราทิตย์

พี่เลี้ยง
ติดต่อ 3132

นางฉันทิจิตร น้อยสถิตย์

พี่เลี้ยง
ติดต่อ 3132

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191