บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจบริการยานพาหนะ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการยานพาหนะ

นายสุรินทร์ คงจิ๋ว

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน บริการยานพาหนะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

นางธัณย์นิชา โชคอัครจิรัฐกุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายปลี บุญรังสี

พนักงานขับรถยนต์ ส1

นายบันเทิง สระทองคำ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายจรัญ นิมูลชาติ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายกำพล มณฑาทิพย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายธนวัฒน์ กลิ่นบุปผา

พนักงานขับรถยนต์

นายไพทูล จ้อยร่อย

พนักงานขับรถยนต์

นายวีระยุทธ รารอด

พนักงานขับรถยนต์

นายจำนงค์ มุกดา

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภเลิศ กลิ่นขจร

พนักงานขับรถยนต์

นายทัชชกร แสงสว่าง

พนักงานขับรถยนต์

นายเรืองฤทธิ์ แหล่งสนาม

พนักงานขับรถยนต์

นายพงศ์พัฒน์ เมืองน้อย

พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191