บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการเกษตร

จ.ส.อ.ชุมพล ศรีพรหมมา

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรกลการเกษตร

ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน

นายสุข จินดาวงศ์

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

นายประพันธ์ สระหงส์ทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช2

นายนิตย์ คงทัพ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช1

นายนุกูล แสงสว่าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช1

นายวิชาญ จิตรักษา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายวิรัตน์ พิมสาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายยงยุทธ สระทองมี

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

นายกิตติชัย ขวัญสด

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

นายสุวัฒน์ สิงห์ทอง

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

นายอรุณา มีจำรัส

พนักงานทั่วไป

นายธนิสร พิมพา

พนักงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191