บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสวนไม้ประดับและภูมิทัศน์

น.ส.นันทนัช อนันทาวุฒิ

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน สวนไม้ประดับและภูมิทัศน์

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

นายเทียม พิมสาร

พนักงานทั่วไป บ2

นางโฉมศิริ ศิริฤกษ์

คนสวน บ2

นางซ่อนกลิ่น ประทุมทอง

พนักงานทั่วไป

นางเครือวัลย์ เชื้อชื่น

พนักงานทั่วไป

นายทินกร ปานดียิ่ง

พนักงานทั่วไป

นายวิชิต คงแจ่ม

พนักงานทั่วไป

นายวิฑูรย์ แขกปาทาน

พนักงานทั่วไป

นายทวิทย์ วงษ์พงษ์แพทย์

พนักงานทั่วไป

นายสุวรรณ ชูพลาย

พนักงานทั่วไป

นายกมล แสงสว่าง

พนักงานทั่วไป

นายอภิชาต โมราสุท

พนักงานทั่วไป

นายวันชาติ พักดี

พนักงานทั่วไป

นายประจวบ กนขุนทด

คนสวน

นายภูภพ พันยุโดด

คนสวน

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191