บุคลากร กองบริหารทั่วไป

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ การเงินและบัญชี

นางสาวอรอุมา สระหงษ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ การเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ติดต่อ 3119-3120

ด้านการเงิน

นางสาวนุชศรา เพ่งผล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ติดต่อ 3119-3120

นางสาวสายฝน อำพันทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ 3119-3120

ด้านบัญชี

นางสาวธนาภรณ์ วงษ์นายะ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ 3119-3120

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191