บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

น.ส.อารีรัตน์ อุณเสน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางดาวเรือง บุตรเบ้า

พนักงานสถานที่

นายมนัส สารีวงศ์

ช่างระบบน้ำ ช2

นายพิพัฒน์ สมพรมทิพย์

พนักงานทั่วไป

นายเด่น ชูพลาย

พนักงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191