บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย

นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสานนท์ คล่องแคล่ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายวีระ บุญชู

พนักงานสื่อสาร ส2

นายพนม สวนแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ1

นายสุชาติ เทียนวันวิสาข์

พนักงานสื่อสาร ส2

นายสายัณห์ บุญเสถียร

พนักงานสื่อสาร ส2

นายประสงค์ ตรีธัญญา

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายพเยาว์ นรินทร

พนักงานสื่อสาร ส2

นายชาญชัย ทองคงอ่วม

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายวงเดือน บุญช่วย

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายวิวัฒน์ ห้วยหงส์ทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายสมพงษ์ โสดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายสมบัติ โสดาดี

พนักงานสื่อสาร ส2

นายพจน์ คงแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายวิน ภู่ระหงษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายมานพ ทองล่อย

พนักงานสื่อสาร ส2

นายสำเริง บุตรดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายสันติ มณีเนตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

น.ส.นภัสวรรณ คล้ายคลึง

พนักงานธุรการ ส3

นายคฑาวุฒิ มากพินโย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายแดนชัย สุขีวงศ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมหมาย พาณิชย์ฐิติโชติ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชยพล สมพรหมทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายนิทัศน์ สวัสดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายภควัต สระทองพูน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายดำรง เหล็งปก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัฒนา สมพรมทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายมงคล ด้วงแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายหนึ่ง ทองพุก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายรณชัย พิมสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายศักดา พิมพา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายมงคล ด้วงแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายหนึ่ง ทองพุก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายบุญสืบ ใจเที่ยง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายดนุชา พึ่งนุสนธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายพรเทพ ดาวทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายโชคชัย อึ้งเจริญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชลธิช บุตรดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัฐวุฒิ สระทองไหม

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวุธ ทั่งเหมือน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเฉลียว รื่นนุสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอรุณ ประวงษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสรณ์สิริ เจริญรักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัชระ ช้างเยาว์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเกษแก้ว สระทองยอด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอดุลเดช ห้วยหงส์ทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุธีร์ อินทโพธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอภิสิทธิ์ พิสุทธิ์เกษมบุญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัฐพัชร์ โตทัพ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสาธิต โพธิ์นาคเงิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายปวินท์ คุดเฮง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191