บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

น.ส.อิสริญาภรณ์ เมืองแพน

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเกษตร

นายวิเชียร สุขีวงศ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

นายเอี่ยมอาด ฟุ้งเปีย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

นางสมนึก เฮงสุวรรณ์

พนักงานทั่วไป บ2

นางขวัญใจ ศิริจำปา

พนักงานทั่วไป

น.ส.นงลักษณ์ สนพิมพ์

พนักงานทั่วไป

น.ส.เจียน พุมมา

พนักงานทั่วไป

นายจำปา ทองดอนแป้น

พนักงานทั่วไป

นายประทีป พรมชาติ

พนักงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ จาดปลื้ม

พนักงานทั่วไป

น.ส.เจียน พุมมา

พนักงานทั่วไป

นายนิพนธ์ มูลศรีแก้ว

พนักงานทั่วไป

นางสุนัน ดีประสงค์

พนักงานทั่วไป

นายประดิษฐ์ กล่ำทอง

พนักงานทั่วไป

นายสมชาย มุกดา

พนักงานทั่วไป

นายพรไพร ภักดี

พนักงานทั่วไป

นายวาทิต ฟักไทร

คนสวน

นายอำนาจ ชูพลาย

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191