บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสวนไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ

นายรัชภูมิ บานแย้ม

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน สวนไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ สระทองขาว

พนักงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เครือสง

พนักงานทั่วไป

นายยอด กุหลาบแก้ว

พนักงานทั่วไป

นายพิชัย ชูพลาย

พนักงานทั่วไป

นายรุ่งทวีศักดิ์ มุราชวงศ์

พนักงานทั่วไป

นายบุญชัย เมืองพรม

พนักงานทั่วไป

นายพงศ์เทพ แป้นพยัคฆ์

พนักงานทั่วไป

นายรุ่งโรจน์ ศรีบุญเรือง

คนสวน

นายจิรัญ สระเพิ่มพูล

คนสวน

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191