บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

นายสุรินทร์ คงจิ๋ว

หัวหน้ากลุ่มภารกิจซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ช่างเครื่องยนต์ชำนาญ

นายชาญชัย สุจิตชวาลากุล

ช่างสี ช3

นายประสาท สว่างเมฆ

ช่างเครื่องยนต์ ช2

นายอาคม บริสุทธินันท์

ช่างเครื่องยนต์ ช2

นายสายยัน จินดาวงศ์

ช่างเหล็ก ช3

นายนพวรรณ์ อยู่เต็มสุข

ช่างเคาะพ่นสี ช2

นายสมเกียรติ จาดปลื้ม

ช่างเครื่องจักรกล ช2

นายสำราญ มีคุณ

ช่างเครื่องจักรกล ช2

นายกิตติ สมพงษ์สุขเจริญ

ช่างกลึง ช2

นายกุล นงนุช

ช่างเชื่อม ช2

นางพเยาว์ ทรัพย์ป้อมแก้ว

พนักงานธุรการ ส3

นายวรวุฒิ ทองดอนจู

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายกัมพล บุตรดี

ช่างเครื่องยนต์

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191