บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

นายศักดิ์สิทธิ์ ภูนาโคก

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

นายสำเร็จ สวนแก้ว

ช่างปูน ช3

นายธงชัย บุตรดี

ช่างไม้ ช2

นายฐานวัฒน์ ผาภุมมา

ช่างสี ช2

นายสมปอน บัวศรี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

นายทศพร บุญรังษี

ช่างระบบน้ำ ช2

นายอเนก เชียงกา

พนักงานทั่วไป บ2

นายอาทิตย์ คำหอมกุล

พนักงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191