บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและผลิตระบบประปา

นายสุทธิพงษ์ ขยันงาน

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงและผลิตระบบประปา

ช่างประปา ช2

นายวสันต์ชัย กรุงทวี

ช่างเทคนิค

นายปรีชา สุวรรณประเสริฐ

พนักงานทั่วไป

นายประเสริฐ เรือนมินทร์

พนักงานทั่วไป

นายบรรชา สรงพรมทิพย์

พนักงานทั่วไป

นายทองคำ คำทองหลาง

พนักงานทั่วไป

นายวารินทร์ พึ่งพิมาย

พนักงานทั่วไป

นายประจักร คงประทีป

พนักงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191