บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

นายไพศาล ถนอมชาติ

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

นายฉลาด องค์ไทร

ช่างไฟฟ้า ช2

นายสมาน ทองแท้

ช่างไฟฟ้า ช2

นายอดิศักดิ์ ขานทะราชา

ช่างไฟฟ้า

นายเทวัญ เชื้อชื่น

พนักงานทั่วไป

นายสุนทร เป็ดปลูก

พนักงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191