บุคลากร กองบริการกลาง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสุทธิชัย อินนุรักษ์

รักษาการแทนหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

นายฐนาวุฒิ สุขหงส์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน

กลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

นายสุรินทร์ คงจิ๋ว

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

กลุ่มภารกิจ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายภูมิน กิจเดช

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

กลุ่มภารกิจออกแบบภูมิสถาปัตย์และศิลปกรรม

นายธนากร กลิ่นศรีสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ออกแบบภูมิสถาปัตย์ และศิลปกรรม

ช่างศิลป์ชำนาญงาน

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจออกแบบภูมิสถาปัตย์และศิลปกรรม

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัย

นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ดูแลรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มดูแลรักษาความปลอดภัย

กลุ่มภารกิจบริการยานพาหนะ

นายสุรินทร์ คงจิ๋ว

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ บริการยานพาหนะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มบริการยานพาหนะ

กลุ่มภารกิจ การบริการกลาง

นางนวพร บุญมี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ การบริการกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กลุ่มบริการยานพาหนะ

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191