บุคลากร กองบริการกลาง

กลุ่มสนับสนุนภาระกิจกองบริการกลาง

นางวิมล จรูญพงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจ สนับสนุนกองบริการกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 

นางสุภานัน ดีศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสรัสภรณ์ ปรัชญ์วัฒนกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางฐิตารีย์ จากน่าน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางลัดดาวัลย์ เลี้ยงอำนวย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภุชงค์ หัวใจฉ่ำ

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191