บุคลากร กองบริการกลาง

งานกีฬา

นายชูโชค ชูเจริญ

รักษาการแทนหัวหน้างานกีฬา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ติดต่อ 3991 ต่อ 105

นายดนัย เสือเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ติดต่อ 3991 ต่อ 102

นายเมธี มาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ติดต่อ 3991 ต่อ 105

นายภาสันต์ วิชานงค์

ช่างเทคนิค

ติดต่อ 3991 ต่อ 105

นายสุชาติ สุวรรณวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 3991 ต่อ 105

นางสาวพัชรินทร์ อินทรโฆษิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 3991 ต่อ 102

นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 3991 ต่อ 102

นางสาวทาวีณา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 3991 ต่อ 102

นางสาวธนัญญา ปานนพภา

นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ 3023

นางเฉลิม คงทัพ

แม่บ้าน บ.2

ติดต่อ 3991 ต่อ 102

นายสิทธิชัย หนูบางโก

พนักงานทั่วไป

ติดต่อ 3293

นายกัมพล พิมสาร

พนักงานทั่วไป

ติดต่อ 3293

นายทศพล สมพรหมทิพย์

พนักงานทั่วไป

ติดต่อ 3293

นายมนตรี ครองระวะ

ผู้ช่วยช่าง

ติดต่อ 3293

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191