บุคลากร กองบริการกลาง

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ

รักษาการแทนหัวหน้าสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อภายใน 3291 – 2 ภายนอก 034-351611

นางฐิตาภรณ์ เสมาชัย

พยาบาลวิชาชีพ

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นางสาวเกษรินทร์ ชินโน

พยาบาลวิชาชีพ

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นางสาวอาภรณ์ ชื่นประไพ

พยาบาลวิชาชีพ

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นางจีรัชญ์ เชียงกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นางธาวิตา เนตรเอี่ยมภูมิ

พนักงานช่วยการพยาบาล

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นายถิตายุส์ เสฎฐพงศ์

พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นายประกิจ จิระสกุลไทย

พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

นายวาทิศ รูปงาม

พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อภายใน 3291 – 2

ภายนอก 034-351611

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191