บุคลากร กองบริการกลาง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกชพร ว่องไววุฒิ

รักษาการแทนหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 19

งานธุรการ

นายธณพร ด้วงสง

นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ 3022

นางสาวหัสยา ใจรู้รอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 11

นางสาวชลธิชา คนยงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ 3022

ฝ่ายระบบปฏิบัติการ

นายสุธี ชาวนาฟาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 13 

นายอนุสรณ์ เรืองศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 18

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

นางสาวสิริวรรณ ชมภูแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 20 

ฝ่ายระบบเครือข่าย

นายจักรกฤษณ์ วันดี

วิศวกรชำนาญการ

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 21 

นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์

วิศวกรชำนาญการ

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 22

ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์

นายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 24

ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์

นายพีรยุทธ จันทร์เพ็ญงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 25, 29

นายภาณุ เล้าสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 25, 29

นายกีรติ สิริกาญจน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 3881-3, 3125 ต่อ 25, 29

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191